University of Tasmania
Browse

File(s) under permanent embargo

The determination of inorganic anions using conventional HPLC instrumentation.

journal contribution
posted on 2023-05-26, 11:06 authored by Paul HaddadPaul Haddad
Hetgebruik van HPLC apparatuur voor de bepaling van anorganische anionen is bi]:- zonder aantrekkelijk voor chrornatografis,' iendiedergelijke analyses willen uitvoeren ;Zander daarvoor gespecialisecrde en vaak .clure apparatuur te hoeven aanschaffen, De ';typenchromatografiedie geschikt zijn voor lleSCheiding van de meest voorkomende 'inionen zijn ionenwisseling en reversed' phase io.n-p~ar chromatografie. ~iervan is , 'lOlIen-wlsselmg de meest gebrUlkte tech, b~k. Hiervoorzijn een aantal speciale pakiingsmaterialen ontwikkeld (1), waarvan };wi~.~elaarsop silicabasis met een lage uitW1lSehngscapaciteit (0.1 -1,0 meq/g) het meest Succesvol zijn. Zij worden gemaakt 'door middel van chemische binding van quaternaire ammonium functionele groe pen a~n silica De lage capaciteit van deze matenalen maakt het oebruik van verdunde oplOssingen zoals 5' "mM ftaalzuur salirilzuur of benzoezuur als eluens mogelijk. ~ elutiepatronen van de anorganische 11lJonen kunnen gemakkelijk gevarieerd"

History

Publication title

Chemisch Weekblad

Volume

79

Pagination

380-381

ISSN

0378-1887

Publication status

 • Published

Rights statement

(Article in Dutch)

Repository Status

 • Restricted

Usage metrics

  University Of Tasmania

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC